top of page

Obchodní podmínky

Ing. Jakub Zapletal

zaplzapletal@gmail.com

+420 737 929 921

IČO: 11683295

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ.

Objednávky jsou přijímány přes webové stránky, facebook, instagram i e-mailem

- Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a obdržení 50% zálohy, v případě svatebního focení 25% zálohy.

- Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Jakub Zapletal v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

- Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem

- Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku

OBJEDNACÍ LHŮTA

- Objednávejte se alespoň 2 týdny před termínem focení

ZRUŠENÍ REZERVACE

- Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 5 dní před focením.

- 50% rezervační poplatek nebude klientovi navrácen, pokud focení definitivně zruší méně jak pět dní před domluveným termínem, nebo v případě svateb (25% rezervační poplatek), pokud je termín zrušen ze strany klienta. Navrácení rezervačního poplatku klientovi je možné v případě zrušení z důvodů spojených s epidemií Covid-19, případně dojde-li k odstoupení ze strany fotografa.

SPLATNOST CEN

- Druhá polovina částky balíčku je splatná do týdne po focení, na účet fotografa, který jste před focením obdrželi k zaplacení zálohy.

- Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

DOBA FOCENÍ

- Doba focení je orientační a je uvedena u každého fotobalíčku.

- Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

- Opozdí-li se klient o více než 30 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

- Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem.

- V případě špatného počasí se exteriérové focení může přesunout na nejbližší volný termín.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

- V běžném případě nechává klient výběr fotografií na fotografovi.

- Pokud si to klient bude přát, tak do pěti pracovních dní po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neupravenými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.

- Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf (výběr náhledů), jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

- Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenshovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

- Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení.

- Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).

- Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

Každá další fotografie nad rámec fotobalíčku:

- Fotografie navíc s úpravou 100,- Kč

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

- Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.

- Doba dodání fotografií je 1-3 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení (záleží na typu focení).

- Hotová zakázka se doručí klientům formou galerie v elektronické verzi.

- Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG.

- Neupravené fotografie neposkytuji.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

- Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Po této době data fotograf s ohledem na GDPR odstraní.

- Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 6 měsíců. Může je tedy klientovy znovu zaslat elektronickou formou. Poté bude online galerie smazána, doporučuji tedy jejich včasné stažení.
 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

- Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději s předáním výběrů k úpravě). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Pokud si klient souhlas se zveřejněním rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

AUTORSKÁ PRÁVA

- Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

- Odevzdané fotografie se nesmí nijak dál výrazně upravovat, přebarvovat a vydávat po úpravě za vlastní

NAPIŠTE MI

Primárně Brno, ale přijedu, kam si budete přát

  • Facebook
  • Instagram

Děkuji!

bottom of page